Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Grupy parafialne

Grupy parafialne:

Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej

STATUT
DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Notificationes.e Curia Metropoltana Cracoviensi nr 10-12/1995


1.    Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich.

2.    Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu.

3.    Ilość członków Rady ma być dostosowana do wielkości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. Większość Rady z zasady mają stanowić świeccy.

4.    W skład Rady wchodzą:

A.    z urzędu:

a)    w parafiach do dziesięciu tysięcy kapłani pracujący przy kościele parafialnym i osoby prowadzące katechezę w parafii, w przypadku parafii większych wybrani przez nich reprezentanci w liczbie pięciu osób, w tym dwóch kapłanów;

b)    rektorzy kościołów i kaplic położonych na terenie parafii;

c)    przedstawicielki zakonów żeńskich zatrudnione w duszpasterstwie na terenie parafii, wyznaczone przez przełożoną w porozumieniu z probosz¬czem. .

B.    z nominacji proboszcza l/3 składu Rady, po konsultacji z innymi duszpasterzami.

C.    z wyborów dokonanych przez ogół parafian: połowa składu Rady.

5.    Spotkania Rady odbywają się zasadniczo raz na kwartał, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, w terminie wyznaczonym przez proboszcza. Przewodniczy im osobiście proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

6.    Księga protokołów spotkań Rady podlega wizytacji dziekańskiej.

7.    Spośród członków Rady można wybrać większością głosów kilka osób, do których będzie należało przygotowanie spotkań i projektowanie programu pracy. Każdy członek Rady może wnieść pod obrady temat, jaki uważa za godny dyskusji. W miarę potrzeby Rada może pracować w sekcjach.

8. Głos Rady ma charakter doradczy, a opinię swą Rada wyraża kolegialnie. Decyzję podejmuje proboszcz, biorąc pod uwagę normy prawa powszechnego i partykularnego oraz zdanie Rady i wszystkie okoliczności mające wpływ na celowość i skuteczność działania duszpasterskiego. Jeżeli w decyzji proboszcz odstępuje od zdania większości członków Rady, winien podać racje swego postępowania.

9.    Rada jest instytucją stałą, ale kadencja jej członków trwa trzy lata, przy czym nowy proboszcz ma prawo zmienić skład Rady. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, a także trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady powoduje pozbawienie członkostwa po uprzedniej konsultacji z Radą. Istnieje możliwość powołania w razie potrzeby nowych członków Rady, zawsze jednak zgodnie z postanowie-niem zawartym w punkcie 4 niniejszego statutu.

10.Proboszcz jest zobowiązany informować wspólnotę parafialną o zamierzonych spotkaniach Rady oraz o ich przebiegu i ustaleniach duszpasterskich.+Franciszek kard. Macharski ks. Jan Dyduch — Kanclerz

Kraków, 7 grudnia 1995 r.

Historia spotkań i spojrzenie w przyszłość Rady Parafialnej

 

         Poniżej prezentujemy podsumowanie pracy Rady Parafialnej w kadencji 2011 - 2014 i zasady wyboru członków Rady nowej kadencji. Zamieszczone zdjęcia prezentują spotkanie Rady Parafialnej na plebanii w dniu wyborów samorządowych 21 listopada 2010 r.

Skład Rady Parafialnej Parafii św. Łukasza Ewangelisty w Linicy Wielkiej w kadencji 2008 -2011

      
     Po objęciu parafii św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej w sierpniu 2008 r. nowy proboszcz parafii, ks. Zbigniew Zięba zwołał posiedzenie dotychczasowej rady. Poinformował wiernych, że na mocy statutu rady parafialnej w Archidiecezji Krakowskiej zatwierdzonego w roku 1995 przez JE Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego ma możliwość rozwiązania dotychczasowej rady i ogłoszenia wyborów nowej. Nie skorzysta jednak z tego prawa okazując zaufanie i licząc na konstruktywną współpracę z dotychczasowymi członkami. Zgromadzeni po przestudiowaniu ww statutu przyjęli kadencyjność rady. Przyjęli umownie, że pierwsza kadencja będzie trwała 3 lata, czyli do listopada 2011 roku. Proboszcz jako przewodniczący rady skorzystał z przysługującego mu prawa i powołał do rady członka Edwarda Siepaka - organistę w parafii. Z urzędu weszli w skład rady przełożona domu zakonnego SS. Albrtynek w Lipnicy Wielkiej, s. Beata Bobrowska CSAPI, oraz katechetki: s. Miriam Tometczak CSAPI, p. Melania Węgrzyn i p. Iwona Rószczka-Wojdyła.
      Z urzędu włączony jest również do rady każdy wikariusz parafii św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej.    
      Poniżej prezentujemy listę osób wchodzących w skład rady parafialnej w kadencji od stycznia 2009 do listopada 2011

Skład Rady Parafialnej Parafii św. Łukasza Ewangelisty w Linicy Wielkiej w kadencji 2011 -2014

      Po zakończeniu pierwszej kadencji rady, w listopadzie 2011 r. proboszcz jako przewodniczący rady przyjął rezygnację z udziału w radzie katechetek, pp. Melanii Węgrzyn i Iwony Roszczki-Wojdyły ze względu na wielość obowiązków. Wierni zaproponowali nowych członków rady: p. Beatę Dunaj, l. 30, matkę 4 dzieci z roli Sowowej i p. Romana Łowasa, l. 48, ojca 4 dzieci z roli Pogwizdowej. Proboszcz zaakceptował nowe kandydatury. Ponadto nominował na członków rady parafialnej dwoje nowych kandydatów z ról, które nie miały swego reprezentanta w radzie: z roli Lichosytowej p. Mariusza Moniaka, l. 18 i z roli Skoczykowej p. Joannę Pniaczek, l. 21. Należy rozumieć, że Asia i Mariusz są również reprezentantami młodzieży w nowej kadencji rady. Pierwsze spotkanie rady nowej kadencji zwołamy w połowie stycznia 2012. Będzie to spotkanie opłatkowe.

Protokół z bieżącego spotkania rady parafialnej

     Pierwsze, nadzwyczajne spotkanie Rady Parafialnej trzeciej kadencji odbyło się w niedzielę, 1 marca 2015 r., tradycyjnie w sali spotkań na plebanii. Charakteryzowało się nadzwyczajną frekwencją radnych. Poza siostrami, które zwolniliśmy z udziału w spotkaniu, ze zrozumiałych względów, brakowało jednej osoby, która wcześniej usprawiedliwiła swą nieobecność. Po przywitaniu nowych członków rady proboszcz wprowadził w zasadniczy temat spotkania, czyli w dyskusję na temat uszczuplenia obowiązków siostry zakrystianki, o które prosiła siostra prowincjalna sióstr Albertynek. Proboszcz przeczytał zgromadzonym jeszcze raz otwarte pismo prowincjalnej. Potem skoncentrował się w oparciu o treść pisma na tym, by wykluczyć nieprawdziwy, słowny przekaz wobec sprawy (np. przekonanie, że siostry odchodzą z parafii, albo że rezygnują z etatu, bo je coś, albo ktoś uraził.)
     Po zagajeniu udzielił głosu każdemu chętnemu i uprawnionemu do dyskusji. Ostatecznie wypowiedzieli się wszyscy zgromadzeni oprócz wikariuszy. Wierni jednogłośnie opowiedzieli się za potrzebą spotkania z prowincjalną w celu przekazania Jej prośby o pozostawienie siostry jako zakrystianki w pełnym zakresie. Zgromadzeni wybrali delegację: p. Marię Karlak, p. Danutę Paplaczyk, p. Joannę Pniaczek i p. Ferdynanda Kucka, która towarzysząc proboszczowi w najbliższym dogodnym czasie zawiezie pismo podsumowujące dyskusję Rady.
     W czasie spotkania udało się jeszcze zawnioskować p. Ferdynandowi o zamontowanie ekranu, który by w mniejszym stopniu przysłaniał ekran, a p. Jolancie Karkoszce o ustawienie żródła światła przy zejściu na parking kościelny, by starsi po zmroku mogli się tam pewniej poruszać.
    Proboszcz zakończył spotkanie modlitwą wdzięczności za wstawiennictwem świętego Brata Alberta i bł. Bernardyny Jabłońskiej za kulturalną, rzeczową atmosferę spotkania. a.z.


Notatka z bieżącego spotkania komitetu opieki nad kaplicą Podwyższenia Krzyża Świętego w Przywarówce

      Skład komitetu jest następujący: P. Augustyn Słaby, p. Anna Węgrzyn - skarbnik, p. Wiktor Kramarz, kapliczny, p. Eugeniusz Bandyk, p. Jan Bandyk, p. Danuta Stercuła i p. Karol Karkoszka. Spotkania komitetu zwykle odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia lub pierwszym września.

Notatka z bieżącego spotkania komitetu opieki nad kaplicą pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kiczorach

     W skład komitetu wchodzą: p. sołtys Henryk Kowalczyk, p. Augustyna Borowa - kapliczna i skarbnik komitetu, p. Melania Jasica, p. Władysław Antałczyk, p. Franciszek Warzeszak, p. Alojzy Jasiura. Spotkania, jeśli nie ma okoliczności nadzwyczajnych odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia, lub w pierwszym września.


Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego, Święto Św. Jakuba Apostoła
25 lipca 2024r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia