Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Dotacje

Dotacje:

Projekt INTERREG

Projekt pn. „Ochrona dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego poprzez renowację zabytkowych obiektów w parafiach Lipnica Wielka i Żubrohława” został zrealizowany w partnerstwie pomiędzy Parafią św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej (partner wiodący- http://www.parafia-lipnicawielka.pl) oraz Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava (partner projektu - http://www.farazubrohlava.sk) w okresie 01 sierpnia 2019 r. do 30 września 2022 r.

Projekt „Ochrana dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom obnovy historických budov vo farnostiach Lipnica Wielka a Żubrohława" bola realizovaná v partnerstve medzi Farnosťou sv. Lukáša Evanjelistu v Lipnici Wielka (vedúci partner - http://www.parafia-lipnicawielka.pl) a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava (partner projektu - http://www.farazubrohlava.sk) v termíne od 1.8.2019 do 30. septembra 2022W ramach projektu przeprowadzone zostały zarówno działania inwestycyjne przy kościołach obu parafii biorących udział w projekcie, jak również zorganizowanych zostało szereg wydarzeń mających  na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy obiema społecznościami, jak również przeprowadzono działania mające na celu promocję równo samego projektu jak i obiektów, które dzięki jego realizacji odzyskały swój blask.

V rámci projektu sa uskutočnili obe investičné aktivity v kostoloch oboch farností participujúcich na projekte, ako aj množstvo podujatí zameraných na posilnenie spolupráce medzi oboma komunitami, ako aj aktivity zamerané na propagáciu samotného projektu. a zariadenia, ktoré vďaka jeho realizácii opäť získali svoj lesk.

 

Parafia Św. Łukasza Ewangelisty

W kościele pw. Św. Łukasza Apostoła w Lipnicy Wielkiej, przeprowadzono prace konserwatorsko-budowlane, mające na celu poprawę stanu zabytkowego obiektu położonego na Orawie, po polskiej stronie. Inwestycja objęła remont drogi procesyjnej, remont konserwatorski elewacji kościoła, konserwację polichromii we wnętrzu, w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej i kruchcie zachodniej jak również wykonanie izolacji pionowej fundamentów.

Zorganizowano kilka ciekawych tematycznie warsztatów, w których wzięli udział uczestnicy z polskiej i słowackiej Orawy, takich jak „Filcowanie orawskie i jego tradycja na pograniczu", "Produkty tradycyjne na Orawie polskiej i słowackiej" czy też Bibułkarstwo i zdobnictwo na wsi polskiej i słowackiej na pograniczu orawskim", w trakcie których prowadzono również prelekcje  o historii i kulturze Orawy w powiązaniu z tematyką warsztatów.

Zostały zorganizowane trzy rajdy rowerowe prowadzące przez trzy różne trasy. W trakcie rajdu uczestnicy poszczególnych grup z Polski i Slowacji zatrzymywali się przy Kościele parafialnym w  Żubrohławie oraz Kościele św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej, gdzie organizowana była, krótka prelekcja na temat historii i przeprowadzonych prac w ramach projektu.

W dniu 28.09.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie odrestaurowanego kościoła pw. św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej. W ramach wydarzenia zaprezentowana została wystawa "Kościoły na Orawie" - prezentacja na sztalugach oraz odbył się koncert chóru EDUARDO z Lipnicy Wielkiej oraz z chóru parafialnego  z Żubrohławy wraz z koncertem organowym na świeżo wyremontowanych w ramach projektu organach.

W ramach projektu powstało też dwujęzyczne oznakowanie informacyjno-turystyczne kościołów objętych projektem, wydano foldery i wydawnictwa promujące obiekty oraz powstał drobne gadżety promocyjne w postaci smyczek oraz magnesów. Zrealizowano również film promocyjny, który również można obejrzeć wchodząc na przywołaną stronę internetową.

Farnosť sv. Evanjelista Lukáš

V kostole o St. Lukáša Apoštola v Lipnici Wielke boli vykonané konzervačné a stavebné práce na zlepšenie stavu historickej budovy nachádzajúcej sa v Orawe na poľskej strane. Investícia zahŕňala obnovu cesty procesie, konzervačnú obnovu fasády kostola, konzerváciu polychrómie vo vnútri, v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a západnej verande, ako aj vykonanie zvislej izolácie základov.

Zorganizovalo sa viacero tematicky zaujímavých workshopov, ktorých sa zúčastnili účastníci z poľskej a slovenskej Oravy, ako napríklad „Oravské plstenie a jeho tradícia v pohraničí", „Tradičné výrobky na poľskej a slovenskej Orave" či hodvábny papier a ornamentika na poľskom a slovenskom vidieku na hraničný orawskim", počas ktorého sa v súvislosti s témou workshopov uskutočnili aj prednášky o histórii a kultúre Oravy.
			

 

Zorganizovali sa tri cyklistické rally vedúce cez tri rôzne trasy. Účastníci jednotlivých skupín z Poľska a Slovenska sa počas mítingu zastavili vo farskom kostole v Żubrohlawe a Kostole sv. Łukasza v Lipnici Wielka, kde bola zorganizovaná krátka prednáška o histórii a práci vykonanej v rámci projektu.

Dňa 28. septembra 2022 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie obnoveného kostola sv. sv. Lukáša v Lipnici Wielke. V rámci podujatia bola prezentovaná výstava "Kostoly na Orawe" - prezentácia na stojane a koncert speváckeho zboru EDUARDO z Lipnice Wielka a farského zboru zo Żubrohławy spolu s organovým koncertom na novo zrekonštruovaných organoch ako súčasťou projektu.

V rámci projektu sa vytvorilo aj dvojjazyčné informačné a turistické značenie kostolov, ktorých sa projekt týka, vydali sa leporelá a publikácie propagujúce predmety, vytvorili sa drobné propagačné pomôcky v podobe mašličiek a magnetiek. Vzniklo aj propagačné video, ktoré je možné si pozrieť aj na spomínanom webe.

Parafia Św. Piotra i Pawła w Żubrohławie

Natomiast w kościele św. Piotra i Pawła w  Żubrohławie odrestaurowano malowidło ścienne -  najważniejszego zabytku kultury, który ma atrybut narodowego, organy z polichromowanym drzewnictwem z przełomu XVIII i XIX wieku, jak również barokowy krzyż z 1836 r. Ponad to wokół kościoła utworzono strefę parkowania ze strefą relaksacyjną w celu zwiększenia infrastruktury turystycznej, która będzie promować turystykę w regionie transgranicznym.

W ramach współpracy pomiędzy obiema społecznościami zrealizowano szereg warsztatów i wydarzeń mających na celu zarówno zawarcie i rozszerzenie współpracy pomiędzy obiema społecznościami jak również promocję turystyczną obu zabytków. Po stronie słowackiej obyły się warsztaty dla konserwatorów, prezentowano wraz z poświęceniem odrestaurowane organy i krzyż jak również zorganizowano otwarcie wystawy odrestaurowanych malowideł ściennych z adwentowym koncertem organowym".

 

Dzięki realizacja projektu:

 

·          nastąpiło zwiększenie stopnia integracji mieszkańców Orawy poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach,

·          poprawa uległ stanu zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy poprzez renowację obiektów zabytkowych,

·          dokonano promocji historii i kultury Orawy poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

 

Ponad to wzmocniona została wzajemna współpraca polsko-słowacka, poprawie uległa spójność społeczna, która pozwoliła na wspólną ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy oraz zachęcenie lokalnych społeczności do poznania wspólnej historii i tradycji, a także pokazanie osobom odwiedzającym zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy, zarówno materialnego, jak i niematerialnego.

Farnosť sv. Petra a Pavla v Żubrohlawe

Zatiaľ čo v kostole sv. Piotra a Pavla v Żubrohlawe bola zreštaurovaná nástenná maľba - najvýznamnejšia kultúrna pamiatka, ktorá má prívlastok národný, organy s polychrómovanou výzdobou dreva z prelomu 18. a 19. storočia, ako aj barokový kríž z roku 1836. Okolo kostola bola vytvorená parkovacia zóna s oddychovou zónou za účelom zvýšenia infraštruktúry cestovného ruchu, ktorá podporí cestovný ruch v prihraničnom regióne.
		
 
V rámci spolupráce medzi oboma komunitami sa uskutočnilo množstvo workshopov a podujatí zameraných tak na nadviazanie a rozšírenie spolupráce medzi oboma komunitami, ako aj na turistickú propagáciu oboch pamiatok. Na slovenskej strane sa uskutočnili workshopy pre konzervátorov, s venovaním bol prezentovaný zreštaurovaný organ a kríž, bola zorganizovaná vernisáž výstavy zreštaurovaných nástenných malieb s adventným organovým koncertom.
		
 

Vďaka realizácii projektu:

 

·          stupeň integrácie obyvateľov Oravy sa zvýšil vďaka účasti v spoločných podnikoch,

·          obnovou historických budov sa zlepšil stav oravského kultúrneho dedičstva,

·          realizáciou kultúrnych projektov sa propagovala história a kultúra Oravy.

 
Okrem toho sa posilnila vzájomná poľsko-slovenská spolupráca, zlepšila sa sociálna súdržnosť, čo umožnilo spoločnú ochranu a propagáciu zdrojov oravského kultúrneho dedičstva a podnecovanie miestnych komunít k spoznávaniu spoločnej histórie a tradícií, ako aj ukazovanie návštevníkom zdrojov oravského kultúrneho dedičstva. dedičstvo, materiálne aj nehmotné.
		

 

Wartość projektu wyniosła ostatecznie 1 073 410,92 €,  tym dofinansowanie  z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego wyniosło 85 %.Wszystkie produkty i rezultaty projektu oraz wynikające z nich możliwości działalności oferowane będą nieodpłatnie. 

Konečná hodnota projektu bola 1 073 410,92 € vrátane 85 % spolufinancovania z Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja Všetky produkty a výsledky projektu a z nich vyplývajúce obchodné príležitosti budú ponúkané bezplatne.
		Projekt pn. „Ochrona dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego poprzez renowację zabytkowych obiektów w parafiach Lipnica Wielka i Żubrohława” został zrealizowany w partnerstwie pomiędzy Parafią św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej (partner wiodący- http://www.parafia-lipnicawielka.pl) oraz Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava (partner projektu - http://www.farazubrohlava.sk) w okresie 01 sierpnia 2019 r. do 30 września 2022 r.

Projekt „Ochrana dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom obnovy historických budov vo farnostiach Lipnica Wielka a Żubrohława" bola realizovaná v partnerstve medzi Farnosťou sv. Lukáša Evanjelistu v Lipnici Wielka (vedúci partner - http://www.parafia-lipnicawielka.pl) a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava (partner projektu - http://www.farazubrohlava.sk) v termíne od 1.8.2019 do 30. septembra 2022W ramach projektu przeprowadzone zostały zarówno działania inwestycyjne przy kościołach obu parafii biorących udział w projekcie, jak również zorganizowanych zostało szereg wydarzeń mających  na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy obiema społecznościami, jak również przeprowadzono działania mające na celu promocję równo samego projektu jak i obiektów, które dzięki jego realizacji odzyskały swój blask.

V rámci projektu sa uskutočnili obe investičné aktivity v kostoloch oboch farností participujúcich na projekte, ako aj množstvo podujatí zameraných na posilnenie spolupráce medzi oboma komunitami, ako aj aktivity zamerané na propagáciu samotného projektu. a zariadenia, ktoré vďaka jeho realizácii opäť získali svoj lesk.

 

Parafia Św. Łukasza Ewangelisty

W kościele pw. Św. Łukasza Apostoła w Lipnicy Wielkiej, przeprowadzono prace konserwatorsko-budowlane, mające na celu poprawę stanu zabytkowego obiektu położonego na Orawie, po polskiej stronie. Inwestycja objęła remont drogi procesyjnej, remont konserwatorski elewacji kościoła, konserwację polichromii we wnętrzu, w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej i kruchcie zachodniej jak również wykonanie izolacji pionowej fundamentów.

Zorganizowano kilka ciekawych tematycznie warsztatów, w których wzięli udział uczestnicy z polskiej i słowackiej Orawy, takich jak „Filcowanie orawskie i jego tradycja na pograniczu", "Produkty tradycyjne na Orawie polskiej i słowackiej" czy też Bibułkarstwo i zdobnictwo na wsi polskiej i słowackiej na pograniczu orawskim", w trakcie których prowadzono również prelekcje  o historii i kulturze Orawy w powiązaniu z tematyką warsztatów.

Zostały zorganizowane trzy rajdy rowerowe prowadzące przez trzy różne trasy. W trakcie rajdu uczestnicy poszczególnych grup z Polski i Slowacji zatrzymywali się przy Kościele parafialnym w  Żubrohławie oraz Kościele św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej, gdzie organizowana była, krótka prelekcja na temat historii i przeprowadzonych prac w ramach projektu.

W dniu 28.09.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie odrestaurowanego kościoła pw. św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej. W ramach wydarzenia zaprezentowana została wystawa "Kościoły na Orawie" - prezentacja na sztalugach oraz odbył się koncert chóru EDUARDO z Lipnicy Wielkiej oraz z chóru parafialnego  z Żubrohławy wraz z koncertem organowym na świeżo wyremontowanych w ramach projektu organach.

W ramach projektu powstało też dwujęzyczne oznakowanie informacyjno-turystyczne kościołów objętych projektem, wydano foldery i wydawnictwa promujące obiekty oraz powstał drobne gadżety promocyjne w postaci smyczek oraz magnesów. Zrealizowano również film promocyjny, który również można obejrzeć wchodząc na przywołaną stronę internetową.

Farnosť sv. Evanjelista Lukáš

V kostole o St. Lukáša Apoštola v Lipnici Wielke boli vykonané konzervačné a stavebné práce na zlepšenie stavu historickej budovy nachádzajúcej sa v Orawe na poľskej strane. Investícia zahŕňala obnovu cesty procesie, konzervačnú obnovu fasády kostola, konzerváciu polychrómie vo vnútri, v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a západnej verande, ako aj vykonanie zvislej izolácie základov.

Zorganizovalo sa viacero tematicky zaujímavých workshopov, ktorých sa zúčastnili účastníci z poľskej a slovenskej Oravy, ako napríklad „Oravské plstenie a jeho tradícia v pohraničí", „Tradičné výrobky na poľskej a slovenskej Orave" či hodvábny papier a ornamentika na poľskom a slovenskom vidieku na hraničný orawskim", počas ktorého sa v súvislosti s témou workshopov uskutočnili aj prednášky o histórii a kultúre Oravy.
			

 

Zorganizovali sa tri cyklistické rally vedúce cez tri rôzne trasy. Účastníci jednotlivých skupín z Poľska a Slovenska sa počas mítingu zastavili vo farskom kostole v Żubrohlawe a Kostole sv. Łukasza v Lipnici Wielka, kde bola zorganizovaná krátka prednáška o histórii a práci vykonanej v rámci projektu.

Dňa 28. septembra 2022 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie obnoveného kostola sv. sv. Lukáša v Lipnici Wielke. V rámci podujatia bola prezentovaná výstava "Kostoly na Orawe" - prezentácia na stojane a koncert speváckeho zboru EDUARDO z Lipnice Wielka a farského zboru zo Żubrohławy spolu s organovým koncertom na novo zrekonštruovaných organoch ako súčasťou projektu.

V rámci projektu sa vytvorilo aj dvojjazyčné informačné a turistické značenie kostolov, ktorých sa projekt týka, vydali sa leporelá a publikácie propagujúce predmety, vytvorili sa drobné propagačné pomôcky v podobe mašličiek a magnetiek. Vzniklo aj propagačné video, ktoré je možné si pozrieť aj na spomínanom webe.

Parafia Św. Piotra i Pawła w Żubrohławie

Natomiast w kościele św. Piotra i Pawła w  Żubrohławie odrestaurowano malowidło ścienne -  najważniejszego zabytku kultury, który ma atrybut narodowego, organy z polichromowanym drzewnictwem z przełomu XVIII i XIX wieku, jak również barokowy krzyż z 1836 r. Ponad to wokół kościoła utworzono strefę parkowania ze strefą relaksacyjną w celu zwiększenia infrastruktury turystycznej, która będzie promować turystykę w regionie transgranicznym.

W ramach współpracy pomiędzy obiema społecznościami zrealizowano szereg warsztatów i wydarzeń mających na celu zarówno zawarcie i rozszerzenie współpracy pomiędzy obiema społecznościami jak również promocję turystyczną obu zabytków. Po stronie słowackiej obyły się warsztaty dla konserwatorów, prezentowano wraz z poświęceniem odrestaurowane organy i krzyż jak również zorganizowano otwarcie wystawy odrestaurowanych malowideł ściennych z adwentowym koncertem organowym".

 

Dzięki realizacja projektu:

 

·          nastąpiło zwiększenie stopnia integracji mieszkańców Orawy poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach,

·          poprawa uległ stanu zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy poprzez renowację obiektów zabytkowych,

·          dokonano promocji historii i kultury Orawy poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

 

Ponad to wzmocniona została wzajemna współpraca polsko-słowacka, poprawie uległa spójność społeczna, która pozwoliła na wspólną ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy oraz zachęcenie lokalnych społeczności do poznania wspólnej historii i tradycji, a także pokazanie osobom odwiedzającym zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy, zarówno materialnego, jak i niematerialnego.

Farnosť sv. Petra a Pavla v Żubrohlawe

Zatiaľ čo v kostole sv. Piotra a Pavla v Żubrohlawe bola zreštaurovaná nástenná maľba - najvýznamnejšia kultúrna pamiatka, ktorá má prívlastok národný, organy s polychrómovanou výzdobou dreva z prelomu 18. a 19. storočia, ako aj barokový kríž z roku 1836. Okolo kostola bola vytvorená parkovacia zóna s oddychovou zónou za účelom zvýšenia infraštruktúry cestovného ruchu, ktorá podporí cestovný ruch v prihraničnom regióne.
		
 
V rámci spolupráce medzi oboma komunitami sa uskutočnilo množstvo workshopov a podujatí zameraných tak na nadviazanie a rozšírenie spolupráce medzi oboma komunitami, ako aj na turistickú propagáciu oboch pamiatok. Na slovenskej strane sa uskutočnili workshopy pre konzervátorov, s venovaním bol prezentovaný zreštaurovaný organ a kríž, bola zorganizovaná vernisáž výstavy zreštaurovaných nástenných malieb s adventným organovým koncertom.
		
 

Vďaka realizácii projektu:

 

·          stupeň integrácie obyvateľov Oravy sa zvýšil vďaka účasti v spoločných podnikoch,

·          obnovou historických budov sa zlepšil stav oravského kultúrneho dedičstva,

·          realizáciou kultúrnych projektov sa propagovala história a kultúra Oravy.

 
Okrem toho sa posilnila vzájomná poľsko-slovenská spolupráca, zlepšila sa sociálna súdržnosť, čo umožnilo spoločnú ochranu a propagáciu zdrojov oravského kultúrneho dedičstva a podnecovanie miestnych komunít k spoznávaniu spoločnej histórie a tradícií, ako aj ukazovanie návštevníkom zdrojov oravského kultúrneho dedičstva. dedičstvo, materiálne aj nehmotné.
		

 

Wartość projektu wyniosła ostatecznie 1 073 410,92 €,  tym dofinansowanie  z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego wyniosło 85 %.Wszystkie produkty i rezultaty projektu oraz wynikające z nich możliwości działalności oferowane będą nieodpłatnie. 

Konečná hodnota projektu bola 1 073 410,92 € vrátane 85 % spolufinancovania z Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja Všetky produkty a výsledky projektu a z nich vyplývajúce obchodné príležitosti budú ponúkané bezplatne.
		


Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego, Święto Św. Jakuba Apostoła
25 lipca 2024r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia