Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Porządek Mszy Św.

Porządek Mszy Św.

Niedziele i uroczystości:
7.30, 10.00, 11.30, 15.00 z nieszporami

Święta nieobowiązujące:
7.00, 10.00, 18.00 (czas letni) lub 17.00 (czas zimowy)

Dni powszednie:
6.30, 18.00 (czas letni) lub 17.00 (czas zimowy)

Porządek Mszy Św.
Kancelaria
Kontakt
Strona główna

Na bieżąco:

Życzenia wielkanocne

Data dodania: 2021-04-03

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

- Sekwencja wielkanocna

 

Święta Wielkanocne są pięknym i wyjątkowym czasem dla wszystkich wierzących w Chrystusa, ponieważ Jego ofiara wyjednała nam usprawiedliwienie i otworzyła bramy Nieba.

Z całego serca życzymy Wam, Drodzy Parafianie, aby radość ze Zmartwychwstania Jezusa prowadziła Was do źródła duchowego życia. Niech Zmartwychwstały dotyka Waszych serc wsakramentach, ale również w wydarzeniach życia codziennego obfitujących we wzajemną miłość, życzliwość i niewzruszoną nadzieję płynącą z wiary.

Życzą duszpasterze parafii

Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej

Rok św.Józefa” ogłoszony przez papieża

Data dodania: 2020-12-19

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok św.Józefa”zokazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego, który zakończy się 8 grudnia 2021 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
DEKRET

Udziela się daru specjalnych Odpustów zokazji Roku Jubileuszowego nacześć Świętego Józefa, zarządzonego przezPapieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, wktórymŚwięty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, odkiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką ibolesną goryczą czasów, wktórychznajdował się Kościół prześladowany przezwrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła wszczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, żeoddnia dzisiejszego aż dodnia 8grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu orazdnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej iOblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, wktórymwszyscy wierni będą mogli najego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, wpełni realizując wolę Bożą.

Azatem niechwszyscy wierni, poprzez modlitwy idobre czyny, zpomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny zNazaretu, starają się uzyskać pociechę iulgę wciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie whistorii Kościoła, którynietylkoprzyznaje mu wyjątkowy kult zaraz poMatce Bożej ijego Oblubienicy, aletakże powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła zupodobaniem iwytrwale odnajduje wosobie Świętego Józefa, jak wskarbcu, dawne inowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny zEwangelii Św.Mateusza, który„ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe istare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza naRok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie zwolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego podzwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna orazmodlitwa zgodna zintencjami Ojca Świętego) wiernym, którzyodrywając się wduchu odwszelkiego grzechu, uczestniczyć będą wRoku Świętego Józefa wokolicznościach inasposoby określone przeztę Penitencjarię Apostolską.

a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas zeswej strony, abyśmy odkrywali synowską więź zBogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania iodpowiadali zgłębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzyprzezco najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział wjednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie oŚwiętym Józefie.

b.WEwangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt1,19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, któraznajduje się wgłębi serca iduszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga iprzeztoszczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas doodkrywania wartości ciszy, roztropności iuczciwości wwypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana wsposób wzorowy przezJózefa jest pełnym przylgnięciem doprawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem towłaśnie miłosierdzie Boga prowadzi dopełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzynawzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

c. Wpowołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny zNazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny iprawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie doodtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości imodlitwy, którymjest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzyodmawiać będą Różaniec Święty wrodzinach ipomiędzy narzeczonymi.

d. Sługa Boży Pius XII, wdn.1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przezwszystkich ludzi iaby ta godność natchnęła życie społeczne iprawodawstwo, stanowione zgodnie zrównym podziałem uprawnień iobowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, atakże każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika zNazaretu wmodlitwach wstawienniczych zatych, którzyszukają pracy, aby mogli znaleźćzajęcie, orazaby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

e. Ucieczka Świętej Rodziny doEgiptu „pokazuje nam, żeBóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się wniebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia iopuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzyodmawiać będą Litanię doŚwiętego Józefa (wtradycji łacińskiej) lub Akatyst doŚwiętego Józefa, wcałości lub przynajmniej wodpowiedniej części (wtradycji bizantyjskiej), lub też jakąśinną modlitwę doŚwiętego Józefa, przypisaną jako własna wróżnych tradycjach liturgicznych, wintencji Kościoła prześladowanego odwewnątrz iodzewnątrz orazwintencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzycierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa zAvila uznała wŚwiętym Józefie patrona wewszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas wtejlub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak otym wiem zwłasnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas wewszystkich”[5]. Wniedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził zeswojej strony, żeprzykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności wzwiązku znowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa wKościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzyodmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności nacześć Świętego Józefa, np.„Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie wdniach 19 marca i1 maja, wŚwięto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi iJózefa, wNiedzielę Świętego Józefa (wtradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca iwkażdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego wtradycji łacińskiej.

Wobecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego wsposób szczególny naosoby wpodeszłym wieku, nachorych, umierających iwszystkich tych, którzyzusprawiedliwionych racji niemogą wyjść zdomu, aktórzyodrywając się wduchu odwszelkiego grzechu orazzintencją wypełnienia, gdytylkotobędzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią wdomu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności nacześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych iPatrona Dobrej Śmierci, ofiarując zufnością Bogu boleści iniedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia wotrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni wewłaściwe uprawnienia, ofiarnie iwielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty orazczęsto zanosili Komunię Świętą dochorych.

Sporządzono wRzymie, wsiedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO W ZWIĄZKU Z NOWĄ FALĄ PANDEMII COVID 19

Data dodania: 2020-10-26

Ukochani Archidiecezjanie!

         W większości parafii niedziela poprzedzająca uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona jako rocznica poświęcenia własnego kościoła. Nie znając dokładnie daty tego wydarzenia, pragniemy w ten sposób dziękować Panu Bogu za ten szczególny dzień w historii parafii, w którym jej świątynia została w sposób uroczysty poświęcona Jemu samemu – na Jego cześć i chwałę, a także dla dobra duchowego wszystkich aktualnie żyjących i przyszłych pokoleń parafian.

         W liturgii rocznicy poświęcenia własnego kościoła czytany jest najpierw fragment Księgi Ezechiela, w którym Bóg w odniesieniu do świątyni jerozolimskiej mówi: „To jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów” (Ez 43, 7a). Wierzymy, że w nieskończenie głębszej mierze to stwierdzenie odnosi się do każdego kościoła katolickiego, gdzie
w tabernakulum – w eucharystycznym znaku Chleba – jest prawdziwie i substancjalnie obecny Boży Syn, Jezus Chrystus. Osobiste spotkanie z Nim, zwłaszcza podczas niedzielnej Mszy świętej, sprawia również, że doświadczamy szczególnej obecności i wzrastania Kościoła w sensie duchowym jako tej wspólnoty ludzi wierzących, której – jak pisał św. Paweł Apostoł w Liście do Efezjan – „kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”, a fundamentem Apostołowie i prorocy (por. Ef 2, 20b). Dzięki temu od chwili Chrztu świętego wierni chrześcijanie mogą cieszyć się godnością współobywateli świętych i domowników Boga (por. Ef 2, 19b). Co więcej, poprzez słuchanie Słowa Bożego i udział w świętych sakramentach każdy chrześcijanin buduje osobistą świętość, sam stając się nowym kamieniem w tej duchowej świątyni i stanowiąc „mieszkanie Boga przez Ducha” (por. Ef 2, 21-22).

         Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ponadto postać Zacheusza, bogatego zwierzchnika celników, który bardzo pragnął osobiście zobaczyć Pana Jezusa przychodzącego do Jerycha, jego rodzinnego miasta. Ponieważ jednak był niskiego wzrostu, wszedł na rosnącą obok drogi sykomorę. Chrystus dostrzegł go, kazał mu zejść na ziemię i przygotować dom, by móc się z nim spotkać. To sprawiło, że przepełniony radością Zacheusz zawołał: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19, 8b). Także w odniesieniu do naszego życia szczere pragnienie spotkania z Jezusem przynosi prawdziwie cudowne owoce: z jednej strony nasze osobiste nawrócenie, z drugiej natomiast wejście Chrystusa w przestrzeń naszego rodzinnego domu, który dzięki temu staje się świątynią, Kościołem domowym, gdzie nasza codzienność przeżywana jest w nieustannej obecności Boga.

Drodzy Archidiecezjanie!

         Rozważając wspólnie z Wami przypadające na dzisiejszą niedzielę czytania mszalne, mam świadomość tego, że wielu z Was odczuwa w swych sercach smutek i ból, iż z powodu nowej fali pandemii COVID 19 nie może osobiście wziąć udziału we Mszy świętej w parafialnej świątyni i wraz z całą wspólnotą dziękować za to, że kiedyś została ona poświęcona Panu Bogu na Jego wyłączną własność. Co więcej, nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będą obowiązywać nałożone przez władze państwowe ograniczenia, które mają na celu zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa i ochronę każdego z nas przed niebezpieczną, powodowaną przez niego chorobą. Wiedzcie, Moi Drodzy, że także i ja przeżywam podobny do Waszego smutek, nie mogąc uczestniczyć w wielu zaplanowanych od dawna uroczystościach, podczas których doświadczałbym radości wspólnej z Wami modlitwy, a także osobistego spotkania.

         W tej sytuacji proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas Pan Jezus. Z całego serca zachęcam Was, aby postać Zacheusza, pragnącego spotkać się z Jezusem, stała się wzorem dla tych wszystkich, którzy z powodu pandemii i związanych z nią ograniczeń nie będą mogli wziąć udziału w niedzielnej Mszy świętej. Niech, przede wszystkim, nie zabraknie w Was pragnienia osobistego spotkania się z Panem Jezusem. Jeżeli niemożliwe będzie osobiste udanie się do kościoła, z wielką nabożnością bierzcie udział we Mszach świętych transmitowanych przez radio, telewizję lub internet, czytajcie Pismo Święte, odmawiajcie różaniec i inne modlitwy. Z żarliwością i ufnością zanoście je do Boga: za chorych przebywających w szpitalach i w domach, o łaskę możliwie szybkiego ustąpienia pandemii, o dobre zdrowie dla każdej i każdego z nas, o ofiarność i odwagę dla całej służby zdrowia, dla lekarzy i pielęgniarek, którzy ryzykują własnym zdrowiem, a niekiedy i życiem, byśmy mogli szczęśliwie przeżyć ten trudny czas. Nie zapominajcie również o Waszych kapłanach, którzy z oddaniem pracują dla Was i dla dobra Waszych wspólnot. Bądźcie solidarni i odpowiedzialni za innych, w sposób szczególny pamiętając o naszych seniorach, niosąc im konkretną pomoc i wsparcie. Zachęcam Was przy tym, abyście z ufnością oddawali się pod szczególną opiekę św. Jana Pawła II Wielkiego, którego watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 5 października br. ogłosiła Patronem Małopolski. Szukajcie również opieki u św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, którego Pan Bóg w ostatnich czasach zsyła nam jako naszego szczególnego opiekuna i obrońcę.

         Módlmy się z całą życzliwością i serdecznością za siebie nawzajem, a wszelkie trudności i cierpienia, niepokoje i bóle ofiarujmy w intencji Kościoła, który jest naszą Matką, oraz w intencji naszej Ojczyzny, którą dał nam Bóg jako dar, a równocześnie jako wielkie zadanie.

         Na ten szczególny czas, który jest także czasem zbawienia i w którym również doświadczamy czułej bliskości Boga, z serca Wam wszystkim, Drodzy Siostry i Bracia, błogosławię

+  Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

RÓŻANIEC ŚWIĘTY W NASZEJ PARAFII

Data dodania: 2020-10-03

RÓŻANIEC ŚWIĘTY – PAŹDZIERNIK 2020

 

Dzień

Dzień tygodnia

Kto prowadzi

1

Czwartek

Dzieci – klasy 3 SP

2

Piątek

Dzieci – SP nr 2

3

Sobota

Róża św. Dominika

4

Niedziela

Ksiądz

5

Poniedziałek

Róża św. Rity

6

Wtorek

OTA

7

Środa

Siostry Albertynki

8

Czwartek

Bierzmowani – klasa VII

9

Piątek

Dzieci SP nr 3 – klasa IV

10

Sobota

Róża św. Jana Pawła II

11

Niedziela

Ksiądz

12

Poniedziałek

Franciszkański Zakon Świeckich

13

Wtorek

Grupa Apostolska Centrum

14

Środa

Róża św. Józefa

15

Czwartek

Bierzmowani – klasa VIII

16

Piątek

Schola Exodus

17

Sobota

Różaniec śpiewany

18

Niedziela

Ksiądz

19

Poniedziałek

Dzieci SP nr 3 – klasa III

20

Wtorek

Schola młodzieżowa

21

Środa

Róża św. Moniki

22

Czwartek

Bierzmowani – klasa VI

23

Piątek

Diakonia scholi Exodus

24

Sobota

Róża św. Anny

25

Niedziela

Ksiądz

26

Poniedziałek

Dzieci – SP nr 3 – klasa IV

27

Wtorek

Ministranci i lektorzy

28

Środa

Róża św. Faustyny

29

Czwartek

Domowy Kościół

30

Piątek

Anioły Miłosierdzia

31

Sobota

Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - transmisja live - godz. 10.00

Data dodania: 2020-04-09

Transmisja na żywo przez telewizje Orawa.tv z naszego kościoła parafialnego:


UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

24.05.2020 

GODZINA 10.00


Zapraszamy serdecznie: https://www.youtube.com/c/OrawaTV

News

Data dodania: 2020-05-12

W związku z trwającym nadal stanem epidemii i związanymi z nim obostrzeniami, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie otwiera od 18 maja nową formę przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa - kursy online. Ich ukończenie będzie potwierdzone świadectwem dla narzeczonych opatrzonym hologramem Archidiecezji Krakowskiej. Tylko takie świadectwa na terenie naszej archidiecezji mogą być uznawane jako potwierdzenie ukończenia bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

News

Data dodania: 2020-03-28

I. Sakrament pokuty i pojednania

 

W związku z epidemią koronawirusa w parafii, nie będzie wyjazdu do chorych w pierwszą sobotę miesiąca kwietnia. Spowiedź będzie możliwa tylko dla tych, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie się z kapłanem, wyznaczenie miejsca i godziny. Będą przygotowane listy, na które można się zapisać. Spowiedź będzie w tym tygodniu w pierwszy czwartek, piątek i sobotę. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Ponadto prosimy, aby osoby, które przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania w okresie rekolekcji parafialnych i osoby, które mają domownika na kwarantannie – poczekały z kolejną spowiedzią do momentu odwołania epidemii.

 

II. Wielki Tydzień/Triduum Paschalne

 

Triduum Paschalne będzie sprawowane bez obecności wiernych, ale transmitowane na żywo przez telewizje OrawaTV. Przez to będziemy mogli się łączyć duchowo w modlitwie w swoich domach – tworząc wspólnotę parafialną. 


Prosimy o to, aby:

 

a) Przygotować miejsce - szukamy w domu odpowiedniego miejsca, gdzie będziemy mogli przeżywać Msze św. Warto skoncentrować się nie tylko na technologii (telewizor, laptop czy tablet), ale także na uroczystym udekorowaniu pokoju. Prosimy, aby ustawić na stole krzyż i dwie zapalone świece. Można również postawić jakiś swój ulubiony obraz, ikonę lub figurkę. Chodzi o to, by to nie telewizor był w centrum domowego zgromadzenia, ale krzyż.

 

b) Ubrać odświętny strój - przygotować się należy nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie. Mimo że nie wychodzimy do kościoła, warto założyć niedzielny, uroczysty strój.

 

c) Przed Mszą świętą - gromadzimy się całą rodziną 10-15 minut przed transmisją. Zapalamy świece. Mogą to zrobić dzieci (starsze), by też czuły się zaangażowane w przygotowania, ale też w ten sposób poczuły wagę wydarzenia. Modlimy się wspólnie o dobre przeżycie Eucharystii, czytamy Ewangelię z dnia i wypowiadamy intencje. Jeśli są dzieci, niech także powiedzą swoje intencje.  Czas przed Mszą św. warto przeżyć w milczeniu.

 

d) Bierzemy aktywny udział - podczas Mszy św. odpowiadamy na wezwania, śpiewamy wspólnie pieśni czy psalm responsoryjny. Kiedy stoimy – mamy stać, podczas czytań – można usiąść. Na czas przeistoczenia i Komunii św. – klękamy. To wyraz czuwania, tęsknoty za Panem Bogiem, którego tym razem nie możemy przyjąć, jak zwykle to czynimy.  Po zakończeniu Mszy św., modlimy się – dziękując Panu Bogu za przeżyty czas.

 

Wielki Piątek


1-Duchowni odmówią Ciemną Jutrznie w kapłańskiej wspólnocie w kościele


2-W Liturgii Męki Pańskiej do modlitwy powszechnej dołączamy intencję specjalną za dotkniętych epidemią


3-Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża


Zachęcamy wiernych do adoracji Krzyża w swoich mieszkaniach

 

Wielka Sobota


1-Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów


2-Zamiast tego proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. 


Jest on dostępny na stronie parafialnej (załącznik - pod tekstem)

 

Wigilia Paschalna/Wielkanoc


1-Na początku Wigilii Paschalnej i przy obrzędzie światła pominiemy rozpalanie ogniska i procesję. W praktyce więc liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem nastąpi liturgia Słowa. W czasie liturgii chrzcielnej odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, nie stosując pokropienia. Potem nastąpi liturgia eucharystyczna.


2-Nie ma procesji rezurekcyjnej

 

III. Uroczystość Pierwszej Komunii św.

 

Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii.

 

Po Wielkanocy:


a) wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, odwołamy I Komunie Święte i przełożymy ją na inny termin


b) wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej podejmą rodzice w porozumieniu z duszpasterzami 

 

IV. Pogrzeb

 

W dniu pogrzebu będzie celebrowana Msza św. żałobna z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie więcej niż 5 osób.

 

 

Duszpasterze parafii,


Ks. Proboszcz Jerzy Bargiel

Ks. Damian Obrał

Ks. Michał Kwiecień

 

News

Data dodania: 2020-02-08
PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

OD 26 LUTEGO DO 1 MARCA 2020 R.

 

Środa Popielcowa:


7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

10.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

15.00 Kiczory Msza św. z nauką dla wszystkich.

16.00 Przywarówka Msza św. z nauką dla wszystkich.

18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

 

Czwartek:


8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

15.00 Spowiedź w Przywarówce.

15.30 Przywarówka – Msza św. z nauką dla wszystkich.

17.00 Nabożeństwo pokutne

18.00 Msza św. z nauką dla małżonków

 

Piątek:


8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich i Droga Krzyżowa.

15.00 Spowiedź w Kiczorach.

15.30 Kiczory – Msza św. z nauką dla wszystkich.

17.30 Droga krzyżowa dla dzieci i starszych.

18.00 Msza św. z nauką dla rodziców i wychowawców

 

Sobota:


od 8.00 do 9.00 Spowiedź.                                           

9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

Od 10.00 do 11.00 spowiedź szczególnie dla chorych.

11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich i Namaszczenie chorych.

Od 15.00 do 17.00 Spowiedź.

17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

 

Niedziela:


7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich.

8.45 Przywarówka – Msza św. z nauką dla wszystkich.

10.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

10.45 Kiczory – Msza św. z nauką dla wszystkich.

11.30 Msza św. z nauką dla wszystkich.

15.00 Gorzkie Żale i Msza św. z kazaniem pasyjnym.

 

« 1 2 3 ...9 »

Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
XIII Niedziela okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
26 czerwca 2022r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia